About Us

          Asia Energy  Company Limited ကို ဦးသက္ေ၀ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ တို႔မွ ၂၀၀၉ ခုနွစ္တြင္  စတင္တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ကြ်နု္ပ္တို႔၏ Asia Energy Company Limited သည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွစ၍ Pump Station ဆိုင္(၃)ဆိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား(၂၅၀) တို႔ျဖင့္ လစဥ္ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ (၃၀၀၀၀) မွ (၆၀၀၀၀) အထိ နိုင္ငံျခားမွ မွာယူတင္သြင္းျပီး ကုမၸဏီပိုင္သေဘၤာမ်ား/ကားမ်ားျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ကို  အဓိကထား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းသည္ Asia Energy Company Limited ၏ ပထမဆံုးေျခလွမ္း  ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
         ယခုအခါ Pump Stationေပါင္း (၁၃) ဆိုင္၊၀န္ထမ္းအင္အား(၁၀၀၀) ေက်ာ္တုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တစ္ႏွံ႔တစ္လႊားကို   အင္ျပည့္အားျပည့္ ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ Pump Station အမ်ားစုသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ျပီး   စက္သံုးဆီကို Singpore တစ္ႏုိင္ငံထဲမွသာ မွာယူတင္သြင္းျခင္း Dispensing Pump ႏွင့္ Dispensers စက္မ်ား  ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ Tatsuno ဆီပန္႔မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ စက္သံုးဆီအရည္အေသြးႏွင့္ အခ်င္အတြယ္ တို႔ကို Asia Energy Company Limited မွ 100% အာမခံေပးနိုင္ပါသည္။

         ကြ်နု္ပ္တို႔၏ Asia Energy  Company Limited သည္ Whole Sale, Pump Station ,Mobile Sale၊ ကိုယ္ပိုင္ Transportation တို႔ျဖင့္ သံုးစြဲသူ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိသည္အထိ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနပါသည္။စက္သံုးဆီမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ အရည္အေသြးပိုမိုရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏  Asia Energy Company Limited သည္ Pump Station ဆိုင္အသစ္မ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္(Our Vision)

Asia Energy Company Limited သည္ အရည္အေသြးျပည့္ စစ္မွန္ေသာ စက္သံုးဆီမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏူန္းထားမ်ားႏွင့္ အညီ ေဒသအတြင္း၌  တိက်မွန္ကန္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်နိုင္ေရးသည္ ကြ်နုပ္တုိ႔၏ အႏၱိမ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈ(Our Service)

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Asia Energy company Limited သည္ မိဘျပည္သူမ်ားနွင့္ ထုိက္တန္ေသာ စက္သုံးဆီ အရည္အေသြး၊ တိက်ေသာ အခ်င္အတြယ္ နွင့္ မွန္ကန္ေသာေစ်းနႈန္းတုိ႔ကုိ အစဥ္အျမဲရရွိသုံးစြဲနုိင္ေရး (အထူးသျဖင့္) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီေအာင္ျမင္မႈသည္ သုံးစြဲသူမိဘျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ခ်ေက်နပ္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္းရွိ စက္သုံးဆီမွာယူသုံးစြဲသူ Customer မ်ား၏ အေရာင္းဆုိင္၊ ဟုိတယ္နွင့္ ကုမၸဏီသုိ႔ အေရာက္ပုိ႔စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ Mobile Sale ကားမ်ားျဖင့္လည္း လမ္းခရီးအနီး/အေ၀းအေပၚမူတည္၍ လုိက္လံေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ မိမိတုိ႔Pump Station ဆုိင္အမ်ားစုသည္ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ား၏ ေဘးတြင္တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းတစ္ခုက့ဲသုိ႕ အလြယ္တကူ ဆီျဖည့္ရပ္နားနုိင္ျပီး ေရးခ်ိဳးနုိင္ျခင္း (အပူ/အေအး)၊ ကြမ္းယာ/လက္ဖက္တုိ႔ကုိိ အခမ့ဲသုံးေဆာင္နုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ခရီးတစ္ေခါက္နားအပန္းေျပနုိင္ပါသည္။အထူး၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းမ်ားအတြက္ Creadit Sales or Pre Sales စနစ္ျဖင့္ အပတ္စဥ္ေပး /လေပးစနစ္ျဖင့္ ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာေစ်းနႈန္းတစ္ခုတြင္ ၾကိဳတင္၀ယ္ယူထားနုိင္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈ(Our Activites & Donation )

ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ Asia Energy Company Limited သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ အေျခစုိက္တည္ေထာင္ရာ တုိင္းနုိင္ငံနွင့္ ေဒသအက်ိဳးစီးပြား ၊ က်င္လည္ရာ လူမႈအသုိက္အ၀န္း ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တက္အားသေရြ႕ အက်ိဳးျပဳလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ကုမၸဏီလူၾကီးမ်ားမွ လမ္းညႊန္မွာၾကားထားပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္သုိ႔ အခြန္အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ေသာ အခြန္ၾကီး(၁၀၀)ဦးစာရင္တြင္ (၃)နွစ္ဆက္တုိက္ ရပ္တည္ပါ၀င္ခ့ဲသည္၊ထုိ႔အျပင္ ေအာက္ပါလူမႈအက်ိဳးျပဳ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းနွစ္စဥ္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းလ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔၏လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း(Our Society)

ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ Asia Energy Company Limited သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အေျခစိုက္တည္ေထာင္ရာ    တိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ အက်ိဳးစီးပြား က်င္လည္ရာလူမႈအသိုက္အ၀န္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တတ္အားသေရြ႕ အက်ိဳးျပဳလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီလူၾကီးမ်ားမွ လမ္းညႊန္မွာၾကားထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ အခြန္ၾကီးထမ္း လုပ္ငန္းရွင္(၁၀၀)ဦးစာရင္းတြင္ (၃)ႏွစ္ ဆက္တိုက္ရပ္တည္   ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ပါ၀င္ လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိပါ     သည္။

Yangon Office

 • No.1, Parami Residence, Parami Road,
     12 Quarter, Hlaing Township,
 • Yangon, Myanmar. 
 • Phone: 09-33120182, 01-654266,
 • 01-654277, 01-654288
 • Email: info@asiaenergy.com.mm

MANDALAY OFFICE

 • #323, Bet: 35-36 Streets,
     Phaung Taw Oo Pagoda Road,
 • Sein Ban Quarter, Mandalay. 
 •  Phone:  09-2007788,
 • 09-421739999,09-73187733, 
 • 02-73646, 02-66642
 •  Fax: 02-4063850
 •  Email: info@asiaenergy.com.mm

WHAT OUR CLIENT SAY

Best Quality
Right Quality
Fair Price
Best Services