မီးေဘးကာကြယ္ေရးအတြက္ သရုပ္ျပျခင္း

မိတၳီလာျမိဳ႔နယ္၌ နို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မီးေဘးၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္

မိတၳီလာခရိုင္ မီသတ္ဦးစီးဌာနမွ ခရုိင္မီးသတ္နွင္႔ ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းျပီး လက္ေတြ႔မီးျငိမ္းသတ္

နည္း သရုပ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။Asiaenergy company limited အေနျဖင္႔ ဆိုင္နွင္႔၀န္းက်င္

သန္႔ရွင္းေရးသာယာလွပေရး ၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႔ကုိ အထူးအေလးထား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။